Tamarillo House

62-64 Whiteladies Road, Clifton, Bristol, BS8 2QA