Millstone House

Millstone Lane, Leicester, LE1 5JN